Serwis internetowy www.bobobit.eu (blog/sklep) prowadzony jest przez

Żaklina Olchowik MUZYKA| EDUKACJA | KONCERTY,
ul. Księżnej Anny 29/18, 18 – 400 Łomża,
NIP 7181911802
REGON 385016959

Dane kontaktowe dla Kupującego:

Adres email: bobobit.music@gmail.com

 

 1. DEFINICJE
 • 1

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. Prowadzącym Serwis – należy przez to Żaklina Olchowik MUZYKA| EDUKACJA | KONCERTY,
 2. ul. Księżnej Anny 29/18, 18 – 400 Łomża,
 3. NIP 7181911802

REGON 385016959

 1. Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego z poszanowaniem postanowień art. 3855 kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
 2. Użytkowniku Serwisu(blog) – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
 3. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.bobobit.eu Pojęcia „Sklep internetowy” oraz „Serwis(blog)” używane są w regulaminie zamiennie;
 4. Wydawnictwach – rozumie się przez to prezentowane w Serwisie wydawnictwa, tj. książki i czasopisma, w postaci drukowanej jak również zawarte na nośnikach cyfrowych (płytach CD, DVD itp.) oraz programy komputerowe;
 5. Wydawnictwach elektronicznych – należy przez to rozumieć wydawnictwa w formie elektronicznej lub ich zbiory, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, które udostępnione zostały w serwisie do pobrania za uprzednią rejestracją oraz zapłatą ceny na zasadach określonych w zamówieniu;
 6. Produktach – należy przez to rozumieć wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: wydawnictwa, wydawnictwa elektroniczne, i inne;
 7. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221c.). Stosownie do art. 3855 kodeksu cywilnego przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – stosownie do powyższego użycie sformułowania Konsument w niniejszym Regulaminie będzie dotyczyło również takich osób.9. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem Serwisu, sprzedaży Produktów Kupującym. Aktualny regulamin udostępniony jest dla Kupujących na stroniehttps://www.bobobit.eu/shop/  , będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Użytkownika Serwisu (w tym możliwy do odtworzenia, zapisu, wydruku w dowolnym czasie);
 8. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: https://www.bobobit.eu/shop/ Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • 2
 1. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Serwisie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 4. Do dokonania zamówienia za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest, żeby Kupujący posiadał dostęp do Internetu, korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową oraz posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.
 5. W ramach Serwisu możliwe jest stosowanie plasowania – rozumie się przez to przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez Prowadzącego Serwis, w ramach funkcji wyszukiwania internetowego – w przypadku plasowania Prowadzący Serwis wskazuje kryteria porządkowania Produktów oraz umożliwia zmianę tych kryteriów stosownie do wskazanych w wyszukiwaniu opcji.W przypadku treści cyfrowych w tym Wydawnictw Elektronicznych – Prowadzący Serwis informuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • 3
 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku czasowej niedostępności Serwisu stosowna informacja zostanie w miarę możliwości umieszczona w widocznym miejscu. Niedostępność serwisu nie będzie miała wpływu na realizację złożonych wcześniej zamówień.
 2. Na zamówienie składają się:
  1. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
  2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź, potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji i należy skontaktować się z Prowadzącym Serwis w celu ustalenia dostępności towarów.
  3. Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących Konsumentami lub osób, do których przepisy dot. Konsumentów stosuje się odpowiednio.
  4. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego – Konsumenta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta lub osoby, do której przepisy stosujemy odpowiednio w formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.
  5. Kupujący, składając zamówienie, powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na poprawne wykonanie usługi, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
  6. W efekcie złożenia zamówienia i jego opłacenia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
  7. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 • 4
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, w sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji zamówienia, zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym Konsumenta wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi najpóźniej z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt.
 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni roboczych, przy czym termin ten może zostać powiększony o czas jego wysyłki.
 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.
 • 5
 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. W ramach Sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  2. do Paczkomatów Inpost, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
  3. poprzez odbiór w punkcie, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
 3. Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.
 4. Wskazane w § 6 ust 2 lit a terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Serwis. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez przewoźników, określonych w § 6 niniejszego regulaminu. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem § 6 ust 4. zd. 1 i 2 nie stosuje się.
 5. W razie przesłania zamówionych Produktów lub Wydawnictw na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu), Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych Produktów lub Wydawnictw, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu). 
 • 6
 1. W razie złożenia zamówienia przez Kupującego, mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, Prowadzący Serwis zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. W powyższej sytuacji Prowadzący Serwis przyjmuje zamówienie do realizacji za zapłatą ceny przez Kupującego, a Prowadzący Serwis, w razie wystąpienia ryzyka opóźnień, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy. W przypadku braku możliwości dostawy produktów wybranych przez Kupującego w Serwisie w ramach wysyłki zagranicznej, należy zweryfikować wybrane produkty pod kątem możliwych ograniczeń np. brak możliwości wysyłki opakowań szklanych za granicę oraz wielkości (wagi) zamówienia, a w razie wątpliwości skontaktować się z Prowadzącym Serwis.
 2. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Prowadzącego Serwis bobobit.music@gmail.com
 3. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane automatycznie.
 • 7
 1. W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:
  1. poprzez kanał płatności elektronicznych PayPal;
  2. poprzez system płatności Tpay;
  3. poprzez inne formy płatności wskazane przez Serwis w procesie zakupowym.

 

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOW
 • 8
 1. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Prowadzący Serwis ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową. Konsument może odpowiednio od umowy odstąpić lub złożyć Reklamację stosownie do zasad określonych w Regulaminie.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: www.bobobit.eu W razie odstąpienia od umowy Kupujący, będący Konsumentem, powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Prowadzącego Serwis, podany w niniejszym regulaminie. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru oferowanego przez Prowadzącego Serwis, odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do korzystania z towaru przed odstąpieniem, ograniczone jest do możliwości zapoznania się z zakupionym towarem, pozwalającej na stwierdzenie jej charakteru, cech i funkcjonalności wyłącznie w taki sposób, w jaki Konsument mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 9 ust. 2 nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (za wyjątkiem sytuacji, gdy do tych podmiotów przepisy dot. Konsumentów stosuje się odpowiednio), w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie internetowym.
 4. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny biegnie od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu Produktów należy dokonywać na adres:

Żaklina Olchowik Ul. Księżnej Anny 29/18  18-400 Łomża

 1. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, w zależności od opcji wybranej przez Kupującego. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub osobie, do której przepisy stosujemy odpowiednio w odniesieniu do umów: (pełny wzór pouczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu):
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie,
  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 3. W odniesieniu do Konsumentów – Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy; był dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; był takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Do towarów z elementami cyfrowymi wskazane postanowienia stosuje się odpowiednio.

 1. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktów z umową w zakresie, o którym najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie poinformował Konsumenta, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową a Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Prowadzący Serwis ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za brak zgodności Produktów z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Prowadzący Serwis ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten wynosi dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Prowadzący Serwis dokona  naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy nie doprowadzono Produktu do zgodności z umową, brak zgodności występuje pomimo próby doprowadzenia do zgodności z umowy i jest na tyle istotny że uzasadnia obniżenie ceny.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • 9
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy bobobit.music@gmail.com lub adres: Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY  ul. Księżnej Anny 29/18 18-400 Łomża
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika Serwisu będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
 4. Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 10
 1. Wszelkie kwestie w zakresie ochrony danych osobowych Kupujących oraz wszystkich innych osób korzystających z Serwisu uregulowane są w Polityce Prywatności udostępnionej pod adresem: https://www.bobobit.eu/regulamin-zajec/ 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 11
 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:
  1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
  2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
  4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
  5. siły wyższej.
 3. Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.bobobit.eu  Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie z zachowaniem nabytych uprawnień. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 4. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
  2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;
  3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.
 5. Postanowienia §10 ust. 5 nie mają zastosowania do Kupującego, będącego konsumentem oraz do osób do których przepisy te stosuje się odpowiednio.
 6. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Konsument może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Umową, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Żaklina Olchowik MUZYKA| EDUKACJA | KONCERTY,
ul. Księżnej Anny 29/18, 18 – 400 Łomża,
NIP 7181911802
REGON 385016959

 

Adres email: bobobit.music@gmail.com

JA/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres email: bobobit.music@gmail.com lub adres: Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY ul. Księżnej Anny 29/18 18-400 Łomża o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

 

 

Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookies”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pliki cookies są przechowywane w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z plików cookies i jak nimi zarządzać, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies

AKCEPTUJ WSZYSTKIE PLIKI COOKIESODRZUĆ WSZYSTKOUSTAWIENIA COOKIE

 

Serwis internetowy www.bobobit.eu (blog/sklep) prowadzony jest przez

Żaklina Olchowik MUZYKA| EDUKACJA | KONCERTY,
ul. Księżnej Anny 29/18, 18 – 400 Łomża,
NIP 7181911802
REGON 385016959

Dane kontaktowe dla Kupującego:

Adres email: bobobit.music@gmail.com

 

 1. DEFINICJE
 • 1

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. Prowadzącym Serwis – należy przez to Żaklina Olchowik MUZYKA| EDUKACJA | KONCERTY,
 2. ul. Księżnej Anny 29/18, 18 – 400 Łomża,
 3. NIP 7181911802

REGON 385016959

 1. Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego z poszanowaniem postanowień art. 3855 kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
 2. Użytkowniku Serwisu(blog) – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
 3. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.bobobit.eu Pojęcia „Sklep internetowy” oraz „Serwis(blog)” używane są w regulaminie zamiennie;
 4. Wydawnictwach – rozumie się przez to prezentowane w Serwisie wydawnictwa, tj. książki i czasopisma, w postaci drukowanej jak również zawarte na nośnikach cyfrowych (płytach CD, DVD itp.) oraz programy komputerowe;
 5. Wydawnictwach elektronicznych – należy przez to rozumieć wydawnictwa w formie elektronicznej lub ich zbiory, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, które udostępnione zostały w serwisie do pobrania za uprzednią rejestracją oraz zapłatą ceny na zasadach określonych w zamówieniu;
 6. Produktach – należy przez to rozumieć wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: wydawnictwa, wydawnictwa elektroniczne, i inne;
 7. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221c.). Stosownie do art. 3855 kodeksu cywilnego przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – stosownie do powyższego użycie sformułowania Konsument w niniejszym Regulaminie będzie dotyczyło również takich osób.9. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem Serwisu, sprzedaży Produktów Kupującym. Aktualny regulamin udostępniony jest dla Kupujących na stroniehttps://www.bobobit.eu/shop/  , będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Użytkownika Serwisu (w tym możliwy do odtworzenia, zapisu, wydruku w dowolnym czasie);
 8. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: https://www.bobobit.eu/shop/ Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • 2
 1. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Serwisie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 4. Do dokonania zamówienia za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest, żeby Kupujący posiadał dostęp do Internetu, korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową oraz posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.
 5. W ramach Serwisu możliwe jest stosowanie plasowania – rozumie się przez to przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez Prowadzącego Serwis, w ramach funkcji wyszukiwania internetowego – w przypadku plasowania Prowadzący Serwis wskazuje kryteria porządkowania Produktów oraz umożliwia zmianę tych kryteriów stosownie do wskazanych w wyszukiwaniu opcji.W przypadku treści cyfrowych w tym Wydawnictw Elektronicznych – Prowadzący Serwis informuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • 3
 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku czasowej niedostępności Serwisu stosowna informacja zostanie w miarę możliwości umieszczona w widocznym miejscu. Niedostępność serwisu nie będzie miała wpływu na realizację złożonych wcześniej zamówień.
 2. Na zamówienie składają się:
  1. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
  2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź, potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji i należy skontaktować się z Prowadzącym Serwis w celu ustalenia dostępności towarów.
  3. Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących Konsumentami lub osób, do których przepisy dot. Konsumentów stosuje się odpowiednio.
  4. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego – Konsumenta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta lub osoby, do której przepisy stosujemy odpowiednio w formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.
  5. Kupujący, składając zamówienie, powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na poprawne wykonanie usługi, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
  6. W efekcie złożenia zamówienia i jego opłacenia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
  7. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 • 4
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, w sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji zamówienia, zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym Konsumenta wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi najpóźniej z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt.
 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni roboczych, przy czym termin ten może zostać powiększony o czas jego wysyłki.
 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.
 • 5
 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. W ramach Sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  2. do Paczkomatów Inpost, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
  3. poprzez odbiór w punkcie, termin dostawy 1-3 dni robocze od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
 3. Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.
 4. Wskazane w § 6 ust 2 lit a terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Prowadzącego Serwis. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez przewoźników, określonych w § 6 niniejszego regulaminu. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem § 6 ust 4. zd. 1 i 2 nie stosuje się.
 5. W razie przesłania zamówionych Produktów lub Wydawnictw na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu), Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych Produktów lub Wydawnictw, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu). 
 • 6
 1. W razie złożenia zamówienia przez Kupującego, mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, Prowadzący Serwis zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. W powyższej sytuacji Prowadzący Serwis przyjmuje zamówienie do realizacji za zapłatą ceny przez Kupującego, a Prowadzący Serwis, w razie wystąpienia ryzyka opóźnień, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy. W przypadku braku możliwości dostawy produktów wybranych przez Kupującego w Serwisie w ramach wysyłki zagranicznej, należy zweryfikować wybrane produkty pod kątem możliwych ograniczeń np. brak możliwości wysyłki opakowań szklanych za granicę oraz wielkości (wagi) zamówienia, a w razie wątpliwości skontaktować się z Prowadzącym Serwis.
 2. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Prowadzącego Serwis bobobit.music@gmail.com
 3. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane automatycznie.
 • 7
 1. W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:
  1. poprzez kanał płatności elektronicznych PayPal;
  2. poprzez system płatności Tpay;
  3. poprzez inne formy płatności wskazane przez Serwis w procesie zakupowym.

 

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOW
 • 8
 1. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Prowadzący Serwis ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową. Konsument może odpowiednio od umowy odstąpić lub złożyć Reklamację stosownie do zasad określonych w Regulaminie.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: www.bobobit.eu W razie odstąpienia od umowy Kupujący, będący Konsumentem, powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Prowadzącego Serwis, podany w niniejszym regulaminie. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru oferowanego przez Prowadzącego Serwis, odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do korzystania z towaru przed odstąpieniem, ograniczone jest do możliwości zapoznania się z zakupionym towarem, pozwalającej na stwierdzenie jej charakteru, cech i funkcjonalności wyłącznie w taki sposób, w jaki Konsument mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 9 ust. 2 nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (za wyjątkiem sytuacji, gdy do tych podmiotów przepisy dot. Konsumentów stosuje się odpowiednio), w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie internetowym.
 4. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny biegnie od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu Produktów należy dokonywać na adres:

Żaklina Olchowik Ul. Księżnej Anny 29/18  18-400 Łomża

 1. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres, w zależności od opcji wybranej przez Kupującego. Koszt odesłania produktu ponosi Kupujący.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub osobie, do której przepisy stosujemy odpowiednio w odniesieniu do umów: (pełny wzór pouczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu):
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie,
  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 3. W odniesieniu do Konsumentów – Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy; był dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; był takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Do towarów z elementami cyfrowymi wskazane postanowienia stosuje się odpowiednio.

 1. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktów z umową w zakresie, o którym najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie poinformował Konsumenta, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową a Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Prowadzący Serwis ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za brak zgodności Produktów z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Prowadzący Serwis ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten wynosi dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Prowadzący Serwis dokona  naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy nie doprowadzono Produktu do zgodności z umową, brak zgodności występuje pomimo próby doprowadzenia do zgodności z umowy i jest na tyle istotny że uzasadnia obniżenie ceny.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • 9
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy bobobit.music@gmail.com lub adres: Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY  ul. Księżnej Anny 29/18 18-400 Łomża
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika Serwisu będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
 4. Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 10
 1. Wszelkie kwestie w zakresie ochrony danych osobowych Kupujących oraz wszystkich innych osób korzystających z Serwisu uregulowane są w Polityce Prywatności udostępnionej pod adresem: https://www.bobobit.eu/regulamin-zajec/ 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 11
 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:
  1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
  2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
  4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
  5. siły wyższej.
 3. Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.bobobit.eu  Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie z zachowaniem nabytych uprawnień. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 4. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
  2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;
  3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.
 5. Postanowienia §10 ust. 5 nie mają zastosowania do Kupującego, będącego konsumentem oraz do osób do których przepisy te stosuje się odpowiednio.
 6. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Konsument może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Umową, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Żaklina Olchowik MUZYKA| EDUKACJA | KONCERTY,
ul. Księżnej Anny 29/18, 18 – 400 Łomża,
NIP 7181911802
REGON 385016959

 

Adres email: bobobit.music@gmail.com

JA/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres email: bobobit.music@gmail.com lub adres: Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY ul. Księżnej Anny 29/18 18-400 Łomża o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

 

 

Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookies”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pliki cookies są przechowywane w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z plików cookies i jak nimi zarządzać, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies

AKCEPTUJ WSZYSTKIE PLIKI COOKIESODRZUĆ WSZYSTKOUSTAWIENIA COOKIE