REGULAMIN ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH
obowiązujący od 01.02.2021 r.
organizowanych przez Żaklinę Olchowik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą:

Żaklina Olchowik MUZYKA| EDUKACJA | KONCERTY,
ul. Księżnej Anny 29/18, 18 – 400 Łomża,
NIP 7181911802
REGON 385016959
w ramach autorskiego projektu BOBOBIT, jako certyfikowany instruktor MLT (Music Learnig Theory) I stopnia – audiacja wstępna – umuzykalnianie wg. teorii uczenia się muzyki niemowlęta i małe dzieci prof. Edwina Eliasa Gordona, (certyfikacja Fundacji Kreatywnej Edukacji z siedzibą w Bydgoszczy ).

Decydując się na udział Waszego Dziecka/Waszych Dzieci w gordonowskich zajęciach umuzykalniających przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, jako rodzic/opiekun jest Pani/Pan zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania regulaminu zamieszczonego poniżej.

PODSTAWOWE DEFINICJE
Organizator: firma Żaklina Olchowik MUZYKA | EDUKACJA | KONCERTY
Prowadząca: Żaklina Olchowik
Klient: Rodzic lub Opiekun dziecka/dzieci – uczestników zajęć umuzykalniających
Zajęcia: zajęcia umuzykalniające prowadzone wg. teorii uczenia się muzyki prof. E.E. Gordona
Karnet: Określona w regulaminie ilość zajęć umuzykalniających
Uczestnik zajęć: prowadząca, rodzic/opiekun, dzieci

CENNIK I ROZLICZENIA
1. Przed pierwszymi zajęciami istnieje obowiązek poinformowania prowadzącą telefonicznie, mailowo, na dostępnej stronie internetowej https://www.bobobit.pl lub https://www.bobobit.eu lub w wiadomości w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram BOBOBIT) o zamiarze uczestniczenia w zajęciach jednorazowo/ miesięcznie lub w innej przewidzianej formie, lub o chęci rezygnacji z zajęć na stałe lub okresowo.
2. Opłaty dokonywane są w formie gotówki, przelewem bankowym lub kartą płatniczą przed pierwszymi zajęciami w miesiącu, z góry za cały miesiąc lub za wejście jednorazowe. W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, opłaty dokonujemy na podany niżej firmowy rachunek bankowy:
Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY,
ul. Księżnej Anny 29/18, 18 – 400 Łomża,
Bank Pekao S.A. (PL)07 1240 1532 1111 0010 9510 5881
W tytule: Gordonki, swoje imię i nazwisko lub imię i nazwisko dziecka

3. Cennik:

4. Po wykupieniu karnetu Klient zobowiązuje się uczęszczać na zajęcia w miesiącu kalendarzowym, na który został wykupiony karnet wg. harmonogramu uzgodnionego z prowadzącą.
5. Cena za karnet zakupiony na 4 zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym obowiązuje do końca 2 tygodnia następnego miesiąca kalendarzowego. 
6. Klient, który wykupił karnet wg niniejszego regulaminu i z różnych przyczyn nie może pojawić się na zajęciach – zobowiązany jest poinformować o tym fakcie prowadzącą. Tylko po uprzednim poinformowaniu prowadzącej o nieobecności na danych zajęciach Klient może je odrobić w każdym czasie wg. harmonogramu na dany miesiąc kalendarzowy ustalony każdorazowo z prowadzącą, maksymalnie do pierwszego tygodnia następującego po miesiącu, w którym został zakupiony karnet przez Klienta.
7. W przypadku nie poinformowania o nieobecności przez Klienta, który wykupił karnet na dany miesiąc kalendarzowy, w którym to zajęcia odbywają się w określony i umówiony z prowadzącą terminie, na które to Klient zobowiązał się uczęszczać – wówczas zajęcia przepadają i nie mogą być odrobione.
8. W przypadku poinformowaniu prowadzącej o rezygnacji z zajęć przed datą planowanych i/lub uzgodnionych z prowadzącą zajęć umuzykalniających, przez Klienta, który wykupił karnet wg. niniejszego regulaminu – kwota niewykorzystanych zajęć po cenie z karnetu – zostaje zwrócona Klientowi w formie przez niego wskazanej tj. gotówką lub na podane konto bankowe lub za zgodą Klienta zamieniona na odpowiednią ilość różnych zajęć umuzykalniających online oferowanych przez organizatora.
9. W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą zostać odwołane przez prowadzącą, wówczas uczestnicy odrabiają zajęcia w najbliższym terminie, a jeżeli nie ma takiej możliwości – opłata za niewykorzystane zajęcia podlega zwrotowi w formie wskazanej przez Klienta tj. gotówką lub na podane konto bankowe.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
10. Organizator zapewnia:
• prowadzenie zajęć w odpowiednio przygotowanej sali, z możliwością regularnego wietrzenia
• maty antypoślizgowe
• możliwość przewinięcia dziecka w wyznaczonym miejscu
• możliwość nakarmienia dziecka w wyznaczonym miejscu
• dostęp do toalety
• płyny do dezynfekcji rąk
11. Na zajęciach dzieci są pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
12. Prowadzący zajęcia odpowiada za merytoryczność i rzetelność przekazywanych treści edukacyjnych dzieciom.
13. Zajęcia odbywają się w sali na macie lub dywanie, dlatego rodzice/opiekunowie oraz dzieci proszeni są o zmianę obuwia – zaleca się kapcie zakładane na piętę lub wiązane z podeszwą antypoślizgową – w przypadku, gdy dziecko przemieszcza się po sali.
14. Odzież wierzchnią pozostawiamy w szatni lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Pełną odpowiedzialność za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni lub w przeznaczonym do tego miejscu – odpowiada rodzic/opiekun.
15. Karmienie piersią jest dozwolone podczas zajęć. Inne posiłki i napoje należy podawać przed lub po zajęciach.
16. Zdjęcia oraz nagrania audio-video dokonujemy po części merytorycznej zajęć, by nie zakłócać procesu edukacyjnego dziecka.
17. Podczas zajęć nie należy korzystać z własnych zabawek.
18. Aby uspokoić płaczące głośno dziecko lub, gdy zachowanie dziecka jest agresywne, narusza granice Uczestników zajęć, zaproszonych muzyków tj.: bije, wyrywa zabawki, niszczy instrumenty, zabawki lub dokonuje innych zniszczeń, głośno krzyczy, rzuca zabawkami – rodzic zobowiązany jest do stanowczej i dyplomatycznej reakcji włącznie z wyjściem poza salę, w celu umożliwienia dalszego prowadzenia zajęć. Gdy sytuacja się powtarza – Istnieje możliwość odmowy uczestnictwa w zajęciach w w/w przypadkach.
19. Rodzice mogą przed lub po zajęciach zasięgnąć informacji i prosić o wyjaśnienie treści zajęć oraz spostrzeżeń prowadzącej odnośnie postępów dziecka lub jego wieku muzycznego wg. typów i stadiów audiacji wstępnej wyróżnionych przez prof. E.E. Gordona. Więcej informacji o teorii Music Learning Theory prof. E.E. Gordona znajduje się na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa E.E. Gordona w Polsce, Fundacji Kreatywnej Edukacji, BOBOBIT, czy też amerykańskich GIA.
20. W czasie zajęć dla niemowląt i dzieci do lat 2 (nie dotyczy dzieci powyżej 2 lat) komunikaty słowne zostają ograniczone do niezbędnych. Podczas zajęć występują tzw. elementy „ciszy”, podczas których dziecko przetwarza informacje, rozwija swój potencjał, i nabiera gotowości do reakcji na muzykę – wówczas w pełni wykorzystuje potencjał zajęć.
21. Zajęcia w całości mogą zostać nagrane w celach badawczych lub w celu dokonywania okresowych superwizji prowadzącej, utrzymujących jakość merytoryczną zajęć – po czym
niezwłocznie są kasowane z nośnika, na który zostały nagrane. Całość zajęć nie może zostać udostępniona publicznie w jakiejkolwiek formie.
22. Fragmenty zajęć mogą zostać uwiecznione przez Uczestników zajęć w formie filmu lub zdjęć oraz udostępnione publicznie (np. w Internecie lub na platformach społecznościowych) w celach promocji zajęć, na co rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgoda na utrwalenie wizerunku swojego lub/i swojego dziecka/podopiecznego w formie zdjęć lub materiału filmowego.
23. Pojedyncze certyfikowane zajęcia umuzykalniające wg. teorii uczenia się muzyki prof. E.E. Gordona trwają 25-30 minut. Bezpośrednio po każdych zajęciach przez kolejne 15 minut dzieci mają możliwość skorzystania z instrumentów perkusyjnych przeznaczonych dla dzieci, prowadząca wykorzystuje: skrzypce, ukulele, Kalimbę, dzwonki chromatyczne, dzwonki diatoniczne, keyboard, oraz śpiewa dzieciom piosenki. W ramach zajęć, raz na jakiś czas prowadząca zaprasza profesjonalnego muzyka instrumentalistę w celu zapoznania dzieci z nowym brzmieniem różnych instrumentów.
24. Zajęcia umuzykalniające odbywają się wg. miesięcznego harmonogramu dostępnego na stronie Facebook lub Instagram, bądź wysłanego bezpośrednio do Klienta po uprzednim o nim przez niego zapytaniu. Uczestnictwo w zajęciach w określonych dniach i godzinach jest każdorazowo uzgadniane z prowadzącą.

RODO
25. Administratorem danych osobowych przekazanych w formie kwestionariusza osobowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu jest Żaklina Olchowik działająca pod firmą Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, adres email: z.olchowik@gmail.com.
5
WYMOGI SZCZEGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE TRWANIA STANU EPIDEMICZNEGO COVID – 19
26. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zdrowe. Wszelkie dolegliwości grypopodobne w tym podwyższona temperatura, kaszel, katar – wykluczają możliwość uczestniczenia w zajęciach zarówno rodzica/opiekuna, dziecka jak i prowadzącego. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników zajęć.
27. Przed wejściem do budynku lub bezpośrednio po – prowadząca mierzy temperaturę każdego Uczestnika zajęć.
28. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zakrywania ust oraz nosa.
29. W zajęciach uczestniczy maksymalnie 5 Klientów wraz z dziećmi.
30. Zmiana organizacji zajęć w powyższym zakresie (pkt 28 i 29 niniejszego regulaminu) może nastąpić po ustaniu obowiązujących obostrzeń dotyczących COVID – 19.
31. Podczas zajęć, każda para (rodzic/opiekun + dziecko) oddalona jest od siebie o minimum 1,5 m odległości.
32. Na zajęciach dzieci są pod stałą opieką rodziców/opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
33. Przed każdymi zajęciami oraz po nich, uczestnicy korzystają z toalety znajdującej się w budynku, w celu dokładnego umycia rąk.
34. Po wejściu do Sali zajęć, Uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce udostępnionym do tego celu płynem do dezynfekcji.
35. Rekwizyty oraz maty podłogowe używane podczas zajęć są dezynfekowane przed i po zajęciach przez prowadzącą.
36. Po każdych zajęciach odbywa się przerwa w celu wywietrzenia sali.
………………………………………………………………..
(data, podpis rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku lub/i wizerunku swojego dziecka/podopiecznego (w formie fotograficznej i filmowej) przez Żaklinę Olchowik działającą pod firmą Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Anny 29/18, 18-400 Łomża (w projekcie BOBOBIT) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191,1293, 1669, 2245, 2339 z pózn. zmianami).
Jednocześnie oświadczam, ze wyrażona zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek lub wizerunek mojego dziecka/podopiecznego, dokumentujących wszelkie formy oraz imprezy organizowane przez firmę Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Anny 29/18, 18-400 Łomża oraz że rozpowszechnienie przez Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Anny 29/18, 18-400 Łomża mojego wizerunku lub wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w formie fotografii lub materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
Administratorem danych osobowych przekazanych w formie kwestionariusza osobowego jest Żaklina Olchowik działająca pod firmą Żaklina Olchowik MUZYKA EDUKACJA KONCERTY z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Anny 29/18, 18-400, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, adres email: z.olchowik@gmail.com
……………………………………………………..
(data, podpis rodzica/opiekuna)

FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA ZAJĘĆ GORDONOWSKICH
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA: …………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ……………………………………………………………………………..
WIEK DZIECKA: ………………………………………………………………………………………………..
NR TELEFONU: …………………………………………………………………………………………………
ADRES E.MAIL: …………………………………………………………………………………………………
*Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą sms lub e.mailem informacji marketingowych związanych z działalnością firmy Żaklina Olchowik MUZYKA | EDUKACJA | KONCERTY z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Anny 29/18, 18 – 400 Łomża, tj. informacji o koncertach, planowanych akcjach i wydarzeniach, promocjach, jak również materiałów edukacyjnych oraz wszelkich informacji dotyczących prowadzonych przez w/w firmę zajęć umuzykalniających.
…………………………………………..
(data, podpis rodzica/opiekuna)

Pobierz regulamin zajęć w pdf